ŞUFA HAKKI NEDİR?

Tapu sicil kaydı işlemlerinde kullanılan bir terim olan şufa hakkı, ön alım hakkı olarak da bilinen paylı mülkiyetin konusu olan gayrimenkullerle ilgili bir haktır. Sözleşme ya da dava yolu ile doğabilir.

Şufa hakkı ile paylı yani hisseli mülkiyeti bulunun bir hak sahibinin, kendi hissesine düşen hakkını üçüncü kişilere satması durumunda diğer pay sahiplerine öncelikli satın alma hakkı tanıyan bir haktır. Hisseli mülkiyetin kurulması ile doğan şufa hakkı hissenin üçüncü bir kişiye satılması ile uygulanabilir hale gelir.

Şufa hakkı nedir? Nasıl kullanılır?

Şufa hakkının kullanılabilmesi için belirli şartların bir arada bulunması gerekir. Medeni Kanun’da yer alan şufa hakkı ile hisseli bir taşınmazın hali hazırdaki hisse sahipleri arasında kalmasını ve üçüncü kişilerin taşınmaz üzerindeki paydaşlığını güçleştirerek mevcut hissedarlar arasındaki uyumun gözetilmesini hedeflenmiştir. Şufa hakkının kullanılabilmesi için öncelikle hisseli mülkiyete konu olan bir taşınmazın varlığı zorunludur.

Şufa hakkının kullanımı hisse sahipleri lehine sınırlandırılmıştır. Sadece hisse sahipleri tarafından fiili olarak bölümlendirilmesi yapılmamış taşınmazlar için kullanılır. Bir hissedarın taşınmazın neresini kullandığı sözleşmeyle ya da fiili olarak hissedarlar arasında belirlenmesi halinde, bölümlenmiş hissenin satışında şufa hakkı kullanılmaz.

Şufa hakkı süresi

Kanun, taşınmazın satışının noter aracılığı ile hisse sahiplerine bildirildikten sonra şufa hakkının kullanılabilmesi için 3 aylık süre tanınmıştır. Satışın noter aracılığı ile bildirilmemesi durumunda süre 2 yıldır.