İNTİFA HAKKI NEDİR?

İntifa hakkı herhangi bir eşya üzerinde mal sahibinin sahip olduğu hak ve yetkilerinden bir başkasının yararlanmasına izin veren kanunlarca güvence altına alınmış haklardan biridir. İntifa hakkı sözleşmede aksi hükümler bulunmadığı ve sözleşmede hak sahibinin şahsi kullanımı belirtilmediği sürece başkasına devir edilebilir. Ancak miras yoluyla üçüncü kişilere intikal edemez. Gerçek kişiler için ölüm halinde, tüzel kişilerde ise 100 yılık sürenin dolması halinde intifa hakkı son bulur. Mülkü üzerinde bir başkasına intifa hakkı tanıyan malik, sahip olduğu hak ve yetkilerinden mahrum kalır. Bu duruma kuru mülkiyet adı verilir.

İntifa hakkı tapu

Medeni Kanuna göre taşınmazlarda intifa hakkı tapu kütüğüne tescil edilmesi ile kurulur. İntifa hakkının kazanım ve tescilinde, aksine bir düzenleme yok ise genel mülkiyet hükümleri uygulanır. Bu bağlamda intifa hakkı sözleşme, kanun ya da mahkeme kararı ile kurulabilir. İntifa hakkı tapu müdürlüğünde düzenlenecek olan senet ile birlikte bedelli ya da bedelsiz olarak tesis edilebilir.

İntifa hakkının tapuya tescili için taşınmazın tapusu, tarafların kimlik belgeleri, tarafların vesikalık fotoğrafları, mahkeme kararı sonucunda hak tesis edilecekse mahkeme kararı, kanun ile tesis edilecekse veraset senedi, intifa hakkının taşınmazın belirli bir bölümünde kurulması halinde, bu kısmı gösteren kroki ve tarafların vergi numaralarının ibraz edilmesi gerekir.

İntifa hakkı terkini

İntifa hakkı bedelli ya da bedelsiz feragat, belirlenmiş sürenin dolması, hak sahibinin ölümü ve mahkeme kararı ile terkin edilebilir. İntifa terkini için tescil istem belgesi düzenlenir. İntifa hakkının mülkiyet sahibinin lehine olacak şekilde bedelsiz feragatında ya da süre bitimini takiben terkininde, taşınmazın beyan edilen değeri üzerinden binde 59.4’lük tapu harcı bedeli mülkiyet sahibi tarafından ödenir. Feragat bedel karşılığında yapılıyor ise binde 16.5’lik oran uygulanır.